ΚΑΛΥΨΩ ΜΙΛΑNΟΥ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩN

Home page > Translations > ελληνικά > Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩNThursday 5 March 2009, by Icon Network

All the versions of this article:Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ


τα προβλήματα του φορέα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Παλαιότερα, που δεν υπήρχε σύστημα ρυθμιζόμενου κλιματι-σμού στο Μουσείο, κρίθηκε αρκετές φορές απαραίτητο να κατασκευαστούν διαφόρων τύπων κινητά τρέσα. Σήμερα όμως, με την εξασφάλιση σταθερών κλιματολογικών συνθη-κών στους χώρους του Μουσείου, είμαστε φειδωλοί στη χρήση τέτοιων κατασκευών.

Μια από τις βασικές συνισταμένες για την επιτυχή συντήρηση και την αισθητική αποκατάσταση του έργου είναι η ταυτότητα αντιλήψεων και η καλή συνεργασία συντηρητών, ειδικών επιμελητών και διεύθυνσης. Δεν είναι λίγες οι περι-πτώσεις που το κλίμα ανταγωνισμού και οι διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των διαφόρων συντελεστών ενός μουσείου αποβαίνουν σε βάρος αυτών των ίδιων των έργων. Ευτυχώς, στην 25ετή και πλέον ιστορία συντήρησης του Μουσείου Μπε-νάκη το κλίμα συνεργασίας και η κοινή αντίληψη στα θέματα συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης της διεύθυνσης και του τμήματος συντήρησης βοήθησαν στην επιλογή των κατά το δυνατόν καλύτερων λύσεων για τα έργα.

Οι παραπάνω θέσεις και επιλογές μεθόδων συγκρο-τούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι συντηρητές του Μουσείου Μπενάκη εργάζονται για τη σωστή παρουσίαση των έργων των συλλογών του.


Top